9 Diskurs og modellmakt
~ tilbakeblikk og fremblikk ved tusenårskiftet1

Jeg takker Forum for diskursanalyse for denne innbydelsen til å innlede om modellmakt ved inngangen til et nytt hundreår og nå snart tredve år siden jeg la frem teorien.
Den var på den tiden da rådende forestillinger om makt og innflytelse mest var begrenset til spørsmål om struktuell og materiell basis for makt, og ikke lenge etter at studentene med sine Beatles-inspirerte slagord om Love og Flower Power hadde gått til barrikadestorm. Men i sitt opprør mot rasjonalismens og de etablertes hegemoni kom de delvis til å bli sittende fast i materielle og strukturelle forestillingene om at omkasting og opphevelse var begrenset til omkasting og opphevelse av materielle og strukturelle forhold.
Med andre ord fra modellmakt-teorien: når de tilskrev Marx å sitte inne med fasitsvarene, så bidro de dermed til å opprettholde et modellmonopol. Riktignok hadde Marx formulert tesen om at de herskendes ideer blir de herskende. Men dette var i kraft av deres materielle og strukturelle basis, og skulle slike herskende ideer oppheves, så måtte deres materielle basis oppheves. Det samme gjelder den type makt som Bourdieux (1977, 1994) noen år senere skulle begrepsfeste. Han grep tilbake til Marx og formulerte sin tese om symbolsk makt som en form for usynlig makt som i kraft av en materiell basis for symbolsk formidling av gjennomslagskraftige ideer blir en virksom maktfaktor.2 Mens slik materielt basert symbolsk makt ikke lar seg oppheve uten at de materielle og strukturelle forhold blir opphevet, åpner modellmakt-teorien så å si for sin egen ugyldiggjøring, nemlig gjennom bevisshet om den type mekanismer som teorien tydeliggjør og om forhold som nærmest "bevisstløst" bidrar til denne form for avmektiggjøring av en selv.

Begrepet om modellmakt
Mentale kart i form av forestillinger og virkelighetsdefinisjoner spiller en viktig rolle i beslutningssammenheng og under kunnskapsformidling -- noe som blir stadig mer aktualisert i det jeg kalte for nettsamfunnet i boken "Dialogens vilkår i datasamfunnet". Her anførte jeg blant annet dette:

"Viden innebærer makt. Det erklærte filosofen Bacon ved inngangen til 1600 tallet. Gjennom kunnskap og videnskap skulle mennesket gjøre seg til herre over naturen og over sin egen skjebne. Vi har sett at i vår tid hefter den samme tankegangen til data og informasjon som underlag for regulering og som forutsetning for deltagelse i beslutninger om egen livs  og arbeidssituasjon.
Men vi har også sett at det hefter noen haker ved denne oppfatningen. For det første kan du bare nyttiggjøre deg informasjonstilbud hvis du har egnede forestillinger eller modeller. Informasjon må kunne siles, ordnes og behandles innenfor meningsfylte mentale mønstre. For å kunne nyttiggjøre deg opplysninger om et terreng, trenger du et mentalt kart over terrenget. Det er altså ikke opplysningene i seg som gir grunnlag for bedre orientering og kontroll. Det er snarere kartet  - modellen  - som ordner, siler og setter opplysningene inn i en helhetlig sammenheng.
Slike mentale kart ligger under tilbud om kunnskapsformidling og informasjon. Bacon kan ha rett i at dette kan gi herredømme  - men ikke nødvendigvis til dem som tilegner seg kunnskapen, men til dem som er tilbydere i kraft av sine mentale kart utviklet på egne premisser. De kan til og med få gjennomslag for ett kart som enegyldig for en bestemt livs- og arbeidssituasjon  - selv om det er din og ikke deres situasjon. Tilegner du deg deres kunnskap og kart som enegyldig, gir du dem modellmonopol. Siden kartet er utviklet på deres premisser, er det de  - og ikke du som får herredømme over situasjonen." (Bråten 1983:128)

Dette medfører at en tilsynelatende dialog blir en skinndialog på de kunnskapsrikes (modellmektiges) premisser. Grunnlag for et modellmonopol blir lagt når saksområdet (samtaleuniverset) blir avgrenset slik at bare den ene av deltagerne (deltagergruppene) fremstår som rik på relevante begreper og forestillinger som reflekterer egne premisser, mens de andre finner seg fattige på slike egne symbolske ressurser i forhold til saksområdet. Den første kaller jeg en modellsterk aktør, og de andre modellsvake, definert i forhold til hverandre og til samtaleuniverset. Når de også er knyttet sammen i et tett og lukket samhandlingssystem, og utelukker en omverden med andre mulige deltagere og modellkilder, oppstår et asymmetrisk system. Dette er illustrert i figur 8.2 (forrige essay), der A angir det modellsterke perspektiv, og B det modellsvake perspektiv på ett og samme samtaleunivers. B-perspektivet er inneholdt i A-perspektivet og inneholdet intet som er forskjellig fra A-perspektivet, som dessuten har et rikere eget-innhold. Dette er idealtypen på en monadisk og monologisk enhet, i samsvar med "logikken" for rådende tenkemåter i vitenskap: søken etter det for-enende perspektiv som kan "svelge" eller ta opp i seg andre perspektiver.
Men er denne idealtypen ideell? Jeg anser ikke det. Et monologisk individ eller en sosial gruppe eller organisasjon som nærer ett og bare ett lukket, redusert og konsistent perspektiv, gir nok inntrykk av å kunne opptre bestemt og handlekraftig. Men den menneskelige eller sosiale aktør som mister evnen til å argumentere med seg selv og til å kunne påkalle kryssende perspektiver, vil med tiden kunne vise seg å bli rigid og uelastisk i sin adferd og gi den type oppførsel som Bateson kaller "systemblind": Ensrettet formålsrasjonalitet ut fra ett perspektiv gir den korteste veien til et mål, men kan på lengre sikt bidra til å bryte ned både indre og ytre miljø og påkalle helhetlige tilbakevirkninger som virker mot hensikten. Bevissthet om helheten forutsetter bevegelse mellom de kryssende lokale synsvinkler som rommes innenfor helheten.
Den monadiske og ensporede organisasjon kan fremstå som autonom og lukket på et grovt detaljeringsnivå i det den utelukker alt som er symmetrisk forskjellig fra sitt rådende perspektiv: Andre perspektiver gis ikke, eller er meningsløse og irrelevante for en slik monadisk aktør. De blir utelukket eller berøvet sin selvstendige verdi. En slik aktør kan fremtre som besluttsom, men vil vise seg å være bevisstløs; vil kunne opptre hensiktsmessig, men ikke hensynsfullt; vil frembringe virkninger, men også mange boomerangvirkninger. Andre deltagere som kunne være i stand til å nære og bære frem forskjellige perspektiver, utelukkes fra det gjennom de grenser som blir trukket.
Erfaring kan understøtte en slik ensidig opptatthet. Skinndialoger som avgrenses på ett og bare ett sett premisser, forekommer hyppigere enn dialoger som tillater symmetri og selvstendighet deltagerne imellom. I kraft av sin rikdom på begreper forankret i et bestemt kulturelt definert verdensbilde er det alltid noen som står frem som de naturlige modellsterke i sammenhengen. Så lenge det ikke stilles spørsmål ved det ene verdensbildet som utgjør horisonten for samtalen, får den gjerne preg av en slags monolog. Premissene blir ensidige. Monologer finner vi ofte i bedriftens styre, i et databasert konferansenett ut fra et gitt sakskart, i klasserommet i kraft av pensumplanen, og på terapeutens kontor ut fra en gitt skoleretning.
Meningshorisonten for samtalen -- den kreative horisonten for forståelse og beslutninger -- ville kunne utvides, og deltagernes relative selvstendighet ville kunne forsterkes, hvis deltagerne var klar over den ubalanse de var viklet inn i. Modellmakt-teorien dreier seg om dette.

Tesen om modellmakt (P)
La D betegne et velavgrenset og lukket domene eller emneområde (saksområde, samtaleunivers) for to deltagere, A og B. De kan være to deltagende individer, to menneskegrupper eller sosiale organisasjoner, eller en av dem kan til og med være et "intelligent" databasert system som sammen med systemets programmerer utgjør en av deltagerne.
D er slik avgrenset at alle elementene i mengden som er beskrevet eller begrepet ut fra B's perspektiv, også kan beskrives og begripes ut fra A's perspektiv, og dessuten slik at det er elementer i D som kun er beskrevet eller begrepet ut fra perspektivet til A. Da er A den modellsterke og B den modellsvake deltager i forhold til saksområdet D. Dette behøver ikke gjelde andres saksområder enn D. På mange områder kan det være B som har begreper om hendelser og forhold der A fremstår som den uvitende. Men gitt et saksområde avgrenset som D, så er det A som har utviklet begreper og modeller på sine premisser, mens B er uten slike symbolressurser.
La oss nå anvende en videst mulig definisjon av slike symbolressurser. Her kalles de for "modeller" uansett om de er mentale "bakhodemodeller" eller forestillinger og begreper om forhold som er blitt uttrykt ved et eller annet medium av formell eller ikke-formell art. En modell er noe som kan brukes til å få frem forsøksvise svar om det modellen antas å representere gjennom forsøk med modellen under symboliserte betingelser -- mentalt som i tanke-eksperimenter, eller gjennom annen form for simulering (sml. Minsky 1968; Bråten 1973, 1981). La nå dette symbolperspektivet bli knyttet sammen med kontroll-perspektivet i kybernetikken, slik Connant og Ashby (1970) har utviklet det. Da kan vi postulere:

(P1) En modell av (eller forstilling om) saksområdet D, som kan gi forsøksvise svar på spørsmål om D, er en nødvendig betingelse for kontroll av D.

La oss nå tilføye et postulat som knytter sammen vekten på symbolske forestillinger og modeller med en grunnleggende antagelse fra den lære om symbolsk samhandling som G.H. Mead (1934) utvikler. Vi postulerer:

(P2) Deltagere i symbolsk samhandling forutsetter og søker etter modeller av (elementer i) saksområdet, innbefattet modeller av hverandre.

De bruker slike tankemodeller som indre filtrerings- og simuleringshjelpemidler for å få frem forsøksvise svar på spørsmål de stiller seg om forventet fortolkning og etterlignet produksjon hos den andre (Bråten 1973b, 1974): Vil den andre tolke min ytring i samsvar med det jeg legger i den? (Det indre svaret forutsetter forventing gjennom foregripende simulering). Tolker jeg den andres ytring i tråd med hva den andre kan ha ment? (Det indre svaret forutsetter etterligning av den andres konstruksjon).
I det asymmetriske tilfelle med en modellsterk aktør A og en modellsvak aktør B er det slik at alle ytringer som B har å komme med, eller opplysninger som B kan gi, kan den modellsterke A dra nytte av og behandle. Derimot er den modellsvake B begrenset til bare å kunne behandle og dra nytte av de data som kan begripes ut fra B's begrensede perspektiv.
Gitt et lukket og velavgrenset saksområde som oppfyller betingelsen for D, og at andre deltagere og deltager-perspektiver er utelukket, følger det av det siste postulatet (P2) at

(T1) den modellsvake B vil søke å tilegne seg modellene som A har å tilby.

Så lenge som disse er utviklet på "ståplassen" og premissene til A, som dessuten forsetter sin egen modellutvikling under samhandlingen, følger det av konjunksjonen av (P1) og (T.1) at

(T2) jo "bedre det lykkes" B å tilegne seg A's modeller -- og de godtas som enegyldige (snarere enn som refleks av A's ståplass og premisser) -- jo mer kommer B under A's kontroll.
Maksimal blir denne symbolske kontrollen til A når B's tilegnelse ikke bare gir A mulighet til å simulere B's adferd, men endog til å simulere B's simuleringer -- siden disse nå skjer ved hjelp av modeller som A har utviklet på sine premisser, og som B har godtatt som gyldige for saksområdet (Bråten 1973c).

Aksjelovreformen om styrerepresentasjon og bedriftsforsamling
Slik, som jeg formulerte det i 1972-73, kunne forsøk på dialog og deltagelse på arbeids- og studiested forventes å bli skinndialog på de modellsterkes premisser som faktisk øker deres kontroll. Det var bakgrunnen for forutsigelsen om at demokrateringsbestrebelser i arbeidslivet ville kunne mislykkes, ja endog forsterke innflytelsesgapet. For det var på denne tiden at de sosiotekniske arbeidsforskerne med utspring i Tavistock og Arbeidsforskningsinsituttene hadde lagt grunnlag for demokratiseringsreformer i næringslivet, og at aksjelovreformen i Norge sto for døren. Igjen var perspektivet begrenset til materielle og strukturelle forhold: Ansatte-representanter i styre og bedriftsforsamling skulle bedre betingelsene for ansattes innflytelse. Modellmakt-teorien tillot forutsigelser om det motsatte; at innflytelsesgapet snarere kunne komme til å øke så lenge det ikke var bevissthet om modellmakt-mekanismer, noe som for det meste ble bekreftet av undersøkelse (Engelstad & Qvale 1977) publisert fire år etter at aksjelovreformen var gjennomført. Eier- og ledelsessiden rapportere om at de nå lettere får gjennomslag for ideer og tiltak. Til og med innskrenkninger går lettere i og med at de ansatte er med i hele prosessen:

"De ansatte innvirker lite på Styrets arbeidsform og vedtak, men det er bra og riktig å ha dem med - å få deres støtte innad og utad"

"De mangler kompetanse/innsikt/ideer"
"gjennom å være representert aksepterer de ansatte Styrets beslutninger lettere"
"Vi hadde neppe fått gjennomført innskrenkninger så greit om ikke de ansatte hadde vært med på hele prosessen, også i Styret, og visste at andre utveier var prøvd, og at tiltakene var nødvendige for å sikre bedriften i fremtiden" (Engelstad & Quale 1977:134-35)

Hva hadde skjedd? Gjennom å tilskrive aktører i styret å sitte inne med fasitsvarene på spørsmål om de domener som blir gjenstand for behandling og beslutning, blir disse aktører gjort til modellmektige av de ansattes styrerepresentanter, og i denne prosessen gjør de seg selv avmektige. Dreier det seg for eksempel om installering av nytt internt telekommunikasjonssystem, blir tele-ingeniøren tillagt å sitte inne med fasitsvarene og uten tanke på at de ansatte kunne ha greie på sider ved intern-kontakten dem i mellom som ville være et nyttig supplement til ingeniørperspektivet.3 Men så lenge domenet ikke kunne bli om-definert til også å trekke inn disse mellommenneskelige sider ved bedriftens kommunikasjon, måtte de bøye seg for ingeniørens modellmakt. Selvsagt var det ansatte som begynte å ane at at de kunne ha noe å tilføre. Her, for eksempel, ytrer en av de ansattes representanter seg slik:

"Jeg var litt skremt i begynnelsen over å skulle sitte sammen med berømte advokater og bedriftsledere, men etterhvert oppdaget jeg at de bare var spesialister på enkelte områder, og at vi ansatte har greie på ting som de ikke vet noe om" (Engelstad & Quale 1977:.58)

Dette siste er eksempel på en innsikt som åpner for måter å oppheve modellmakt på og åpne for dialog mellom gjensidig utfyllende og befruktende perspektiver.

Opphevelse av modellmakt
I originalnotatet fra 1972-73 antydet jeg at modellmonopol kunne oppheves gjennom "en strategi for organisering av slike modellressurser" hos den modellsvake B som reflekterer B's egne interesser og premisser (og ikke slik de blir definert av A eller av utenforstående forskere eller eksperter på å hjelpe). Etterhvert har jeg oppdaget andre løsningsmåter. De mest selvfølgelig består i at betingelsene oppheves for at modellmakt-tesen er gyldig for en bestemt sammenheng. Det vi si forskyvning av grensen for saksområdet for A og B og åpning av den organisasjonsmessige lukkethet (rundt A og B som samhandlingssystem). Derved kan andre deltagerperspektiver utvikles eller slippe til.

Til Habermas' "ideelle språksituasjon" og "det bedre arguments tvang"
Innen kritisk sosiologi har Habermas vært opptatt av den tvangsfrie samtale. Hos Habermas savner jeg imidlertid bevissthet om slike modellmakt-mekanismer i hans definering av den "ideelle språksituasjon". Denne blir kjennetegnet ved en symmetrisk fordeling av mulighet for å velge og utføre talehandlinger fra alle deltagernes side (Habermas & Luhmann, 1971:.136-141). Dette er ideelt bare så lenge deltagerne er seg bevisste mulighetene for at modellmakt-mekanismer kan bli aktivisert i slike situasjoner. Hvis ikke, så kan symmetrisk fordeling av muligheter til å tale, spørre og svare -- selv når den modellsvake deltager er den mest aktive - gi grunnlag for modellmonopol på den andres premisser (Sml. igjen Gorgias, der Sokrates synes å være i full kontroll -- uansett fordeling av spørre-, svare- og talemuligheter). Habermas er hengt opp i en slags rasjonalistisk ramme som åpner for de "bedre argumenters tvang" uten å erkjenne at argumenters kraft avhenger av hvilket verdensbilde som er rådende. Han advarer mot teknisk-fornuftig innsnevring, men er seg lite bevisst det meningsmonopol som selv en diskursiv samtale kan legge grunnlag for. Hensynet til deltager-selvstendighet (autonomi) ser ut til å tre i bakgrunnen til fordel andre hensyn.
Men mot det Habermas kaller for "naiv samtale", som opprettholder et gitt underliggende verdensbilde, foreslår han den kritiske spørremåte (Diskurs) for å avdekke de antagelser og regler som kan ligge under samtalen. Dette antyder nettopp en av måtene å oppheve modellmakt på. Men også den kritiske debatten kan bli styrt av modellsterke aktører (noe Habermas overser), og derved gi grunnlag for dannelse av én monolittisk virkelighetsforståelse -- én absolutt posisjon ifølge hvilket P er gyldig, og der alternativer er utelukket (Figur 9.1).
I min kritikk står jeg ikke på den annen ytterlighet med en relativistisk og pluralistisk posisjon, der alt kan være gyldig, dvs. både p1,p2,p3,p4 osv. Det gis en tredje posisjon, en selvreflektiv dialogisk posisjon, som i utgangspunktet antar at innholdet i to rivaliserende perspektiver, P og Q, som til og med kan tillate motstridende implikasjoner, gir grunnlag for en gyldigere erkjennelse enn om bare P eller bare Q fikk være enerådende perspektiv. I krysningen mellom dem oppstår dessuten bevissthet i en dialogisk reflektert forstand.. Disse tre posisjonene er angitt i Figur 9.1.


Ut fra en dialogisk forståelse tillegges kryssende og gjensidig utfyllende forståelser verdi -- både fordi de forutsetter deltagernes selvstendighet gjennom forståelse utviklet på egne premisser, og fordi de samlet bidrar til å utvide meningshorisonten. Det dreier seg om sannhetsverdi og egenverdi som unngår forringelse gjennom tilløp til reduksjoner. Ut fra en slik ramme blir det naturlig å fordre symmetriske dialoger med kryssende perspektiver -- som en forutsetning for et bevisst og sensitivt system overhode.
Deltagerne i et tett, varmt og felles nettverk for meningsfylt samhandling skylder seg selv i det å bevare sin relative selvstendighet. Makter de det, bevarer de samtidig muligheten for dialog i den helhet de er sammen om, og bidrar dermed til at helheten kan bestå. Det er verdt å merke seg at verdens største organisasjon, Den katolske kirke, som snart har bestått i to tusen år, bygger på konflikten mellom to verdener. Begge får slippe til - for eksempel ved utnevnelsen av an ny helgen. Noe lettvint kan vi si at det blir tatt en telefon til underverdenen for å få sendt opp en såkalt "Djevelens advokat", med oppdrag å gjøre sitt ytterste for å sverte kandidaten og hindre at det blir noen helgen-utnevnelse. Men samtidig finnes det her sterke tendenser til et monolittisk syn. Den hierarkiske organisasjon bidrar lett til stivhet og blindhet og til manglende dialogisk bevissthet i den sammen organisasjonen.
I det hele tatt går monologen og det monolittiske syn på det enegyldige igjen i mye vesterlandsk tenkning, selv for dem som stiller seg avvisende til dette og postulerer pluralisme eller relative sannheter, der "alt er mulig" og "anything goes" slik Feyerabend slår til lyd for. Man er fortsatt fanget av logikken om det enegyldige når man nøyer seg med å benekte det og hevder at alt kan være gyldig. Det gis en tredje posisjon som er overskridende i forhold til disse to posisjoner, nemlig at det er det reflektive dialogiske forhold mellom to kryssende perspektiver som danner gyldighet. Selv hos Hegel, som videre-utviklet den dialektiske tenkemåte, ligger den en tro om en almengyldig sannhet på toppen av systemet. Det blir til slutt et ferdig monolittisk system, som da også Kierkegaard vender seg så sterkt imot på eksistensielt grunnlag. Habermas, som delvis kritiserer Marx for å ha oversett et vesentlig punkt hos Hegel, og for å ha blandet sammen samhandling og arbeid, overtar vel tanken om noe almengyldig. Han skiller mellom tekniske, praktiske og frigjørende erkjennelsesinteresser. Men under synes tanken å ligge om at det gis en almeninteresse. Da melder i tilfelle spørsmålet seg: Hvem har patent på å definere denne? På hvis premisser defineres et argument som rett og viktig?
Jeg er ikke sikker på om Habermas ville ha noe imot ett og bare ett verdensbilde -- bare det var det "rette". (Ville han anse en humanistisk variant av det marxistiske verdensbilde for en passende kandidat -- til forskjell fra "falske" eller "tilslørende ideologier"?). Riktignok holder Habermas hele tiden frem et ideal om et fornuftig debattsamfunn som ikke er dominert av snevre interesser. Blant annet advarer han mot forsøk på å redusere vår samfunnsforståelse til spørsmål om bytte og formålsrasjonalitet. Kommunikasjon som meningsfylt samhandling gjennom bruk av symboler blir en grunnleggende og ureduserbar kategori. Men samtidig er han svært engstelig overfor det som fremtrer som irrasjonelt eller motsigelsesfylt. Bak hans behandling skimter en konturene av troen på én almenforståelse, riktignok under forandring gjennom kritisk debatt. Problemet med hvem som måtte forvalte en slik forståelse blir ikke forfulgt.
For meg består i tilfelle ideologikritikk i det å avdekke erkjennelse som ikke er på deltagernes egne premisser eller som innsnevrer meningshorisonten -- ikke slik at veien ryddes for den ene og almengyldige oppfatning, men for dialogisk bevissthet og for en utvidet kreativ horisont. Spørsmålet blir: Gis det måter å oppheve modellmonopol på -- oppheve et enegyldig eller almengyldig verdensbilde slik at symmetrisk samtale og dialogisk bevissthet gis anledning til å utvikle seg?
Innen kritisk sosiologi har Habermas (1971) vært opptatt av betingelser for den tvangsfrie samtale, og angir en måte å oppheve den "naive samtale" gjennom å avdekke de antagelser og regler som kan ligge under samtalen. Innen systemteorien har Bateson (1973) angitt en måte å bryte ut av onde sirkler på. Når det for eksempel gjelder den onde sirkel som alkoholmisbrukeren vikler seg inn i, foreslår Bateson at sirkelen kan brytes gjennom å heve seg opp på et høyere læringsnviå. Også i såkalt "dobbeltbunnet" kommunikasjon -- der autoritetspersonen for eksempel sier Ja med sin tale og Nei med sitt ansiktsuttrykk -- kan denne dobbeltbindingen oppheves gjennom at den andre hever seg opp på et metanivå og påpeker dobbeltheten.
Dette skrev jeg i 1980 der jeg anga måter å oppheve modellmakt på. Mange år senere skulle jeg bli kjent med et underlig og skjellsettende skrift fra Derridas (1972) hånd som på en slående og original måte forhindrer leseren av en tekst fra å bli viklet inn i en ensidig monolog.
Derridas dekonstruktivisme
Skriftet til Derrida har tittelen "Tympan" og består av en løpende tekst som tar det meste av siden, men med en parallell tynnere kolonne med blant annet et langt sitat fra en selvbiografi av en annen forfatter (Michel Leiris). I tillegg løper store og små fotnoter på tvers av de to kolonnene, blant annet en stor fotnote om vannhjul og med tegning av vannhjul, og med tilføyelse av hegeliansk variant av vannhjul-diagrammmet. Overskriften på stykket, "tympan" (têpã) er da også et ord for skovlhjul, samtidig som det er et anatomisk ord for trommehinne, og i figurativ betydning for "øredøvende" og "sønderrivende". Og en svær fotnote, som tar nesten hele siden og slik "øredøver" de to kolonnene på resten av siden, byr på en beskrivelse av ørekanalene med overgang til labyrint-metaforer.
Slik får teksten i hovedkolonnen ikke stå alene og forhindres fra å utfolde seg "øredøvende" eller enetalende. Både den parallelt løpende teksten og de kryssende fotnoter vever seg hele tiden inn i hverandre som en stadig påminnelse om alternative tekster og alternative stemmer.
Kan hende er det et visst slektskap mellom Derrida og vektlegging av å lytte til en egen indre stemme, ikke andres, hos Helene Cixous. Og i kritikken av vesterlandsk tenkning om kunnskap i øyets metafor (The Mind's Eye) har Fox Keller og Grontowskij stilt spørsmål om vi ville vært mer åpne for alternative "synsvinkler" (sic!), lyttet til flere stemmer, hvis vi hadde brukt hørsel og ikke syn som metafor for kunnskap.

Relevans ved inngangen til et nytt hundreår?
Uten evne til indre dialog, til å kunne argumentere med seg selv, vil et system kunne oppvise patologiske reaksjoner (for eksempel i form av tilbaketrekning eller blind og brutal konformitet) hvis det møter motforestillinger i sin omverden eller innverden. Sammenlign reaksjonene under de rystende forsøkene til Milgram (1963) med den "elektriske stol" og adferden til fangevoktere i konsentrasjonsleire, rapportert av Christie (1972), eller oppførselen som ledet til det kollektive selvmordet i Jonestown.
Modellmakt-mekanismer gjør seg gjeldende i disse sammenhengene og trekker i samme retning som en rekke andre mekanismer. Uhyggelige virksomme blir de når de samvirker med følelsesbinding og mobilisering av sterke emosjoner, og spesielt om de får bli virksom i lukkede selvgjendannende systemer som avgrenser seg fra en fiendelig definert omverden.
Modellmakt oppstår som sagt når en modell (kartet) blir forvekslet med saksområdet (terrenget), og opphavspersonen for modellen tilskrives å være kunnskapskilde for fasitsvar på spørsmål om hvordan virkeligheten "egentlig" forholder seg. Dermed aktualiseres spørsmål om hvordan modellmakt kan oppheves slik at det kan (gjen)åpnes for dialog mellom gjensidig utfyllende eller kryssende perspektiver. Dette kan jeg ikke gjenta ofte nok -- selv om det må kjede alle dem som allerede har satt seg inn i modellmakt-teorien -- i håp om at teorien skal kunne ugyldiggjøres i stadig flere sammenhenger og kanskje bli irrelevant i det neste hundreåret. Men dessverre er det én type sammenhenger der slike mekanismer ser ut til å bli virksomme om og om igjen og med stadig mer uhyggelige konsekvenser fordi våre tilintetgjørelsessystemer blir stadig mer effektive. Det tyvende århundredet har oppvist en rekke sammenhenger med systematisert annen-ordens voldsbruk der det modellmektig anføres at hensikten helliger midlet, og der til og med etisk reflekterte myndighetspersoner og vanlige folk blir tilintetgjørelsens tjenere.
På slutten av 70-tallet begynte jeg på det vanskelige og nedstemmende arbeidet med å forsøke å begripe de ubegripelige sosiale fenomener med folkemord og kollektive selvmord (sml. Bråten 1981, kap. 4, og essay nr. 11 nedenfor). Jeg finner tegn på at modellmektige definisjoner må ha vært virksomme, men også på at et modellmonopol ser ut til å bli forsterket i systemer som oppviser det kjennetegn som Niklas Luhmanns tilskriver sosiale systemer i sin allmenhet. Under hans besøk i Oslo 1978 fortalte jeg ham om Maturanas begrepsdannelse og advarte samtidig om de monadologiske implikasjoner av autopoiesis-begrepet. Men det passet som "hånd i hanske" for Luhmanns teoridannelse slik den kom til å foreligge seks år senere (sml. neste skrift i denne essaysamsling). Gradvis har jeg i ettertid begynt å innse at Luhmanns systemteori nettopp på grunn av disse mangler egner seg som en system-patologisk lære som bidra til å kaste lys over visse sider ved slike uhyggelige fenomener som folkemord og kollektivt selvmord. Vi deler fremmedfrykt med våre nærmeste artsfrender, menneskeapene, og kan som de kan begå drap og til og med ungedrap. Men evnen til å organisere og rettferdiggjøre organisert utryddelse av egne og andre er noe enestående ved mennesket som artsvesen. I kraft av menneskelig kultur og en egenartet system-organisasjon som kan få en kommunikativ lukket og monolittisk forståelseskarakter er vi til og med i stand til å rettferdiggjøre systematisk organisert vold med modellmektige, moralske argumenter (sml. skriftene nr. 11 og 12 i denne essaysamling).

1 Innledning på seminar 10. desember 1999, arr. av Forum for diskursanalyse, Universitetet i Oslo. Deler av dette essay bygger på et konferansebidrag fra 1981 med tittel "Asymmetric discourse and cognitive autonomy: resolving model monopoly", trykket i: A. Pedretti & G. De Zeeuw (red) Problems of levels and boundaries, London/Zürick: Princelet editions 1983:7-28, og oversatt i utvidet form som siste kapittel i Dialogens vilkår i datasamfunnet, Oslo: Universitetsforlaget 1983: 165-183.
2 Noen år senere skulle Foucault (1983/1984) reise spørsmål om måten som kunnskap sirkulerer og fungerer på som et forhold til makt. Det kalte han régime du savoir -- vitenregime.
3 I det såkalte "Jern- og metallprosjektet" skulle Nygaard og Bergo (1974) fremheve begrepet om 'tverrkontakt' og betydningen av at ansattes egen-kunnskap kom inn som et nødvendig supplement.

TO SEE THE INDEX OF TEXTS IN THIS SITE, CLICK HERE