Del I
INNLEDNING TIL EN NY FORSTÅELSE
AV SPEDBARN
Spedbarnsforskningens idéhistorie i det 20. århundrede er delvis en fortelling om et modellmonopol som har begynt å rakne. Dette er tema for essay nr. 1. To av århundrets fremste psykologiske teoretikere ga i første kvartal opphav til et bestemt syn på spedbarns natur som usosial, ukommunikativ og egosentrisk: Freud (1911) anså at spedbarnet i begynnelsen nærmest var kontaktløst (autistisk) og sammenlignet det med et fugle-egg, og Piaget (1923) begrepsfestet egosentrisitet som utgangspunkt for barns utvikling.
I det siste kvartal har imidlertid eksperimentelle forsøk og studier i naturlige omgivelser åpnet for en helt annen forståelse: spedbarns sosiale og intersubjektive ferdigheter er blitt dokumentert. Mary Cathrine Bateson og Colwyn Trevarthen avdekker uavhengig av hverandre spedbarns ferdigheter for å delta i "protodialog". Nyfødtes imitering av ansiktsuttrykk og gester hos voksne blir oppdaget av Meltzoff og Moore, og dokumentert i den første timen etter fødselen av Kuguimutzakis. Whiting og Edwards rapporterer prososialitet hos småbarn på tvers av kulturer på fire kontinenter. Lenge før hadde Anna Freud rapportert om barn som viste hverandre omsorg under den annen verdenskrig. Men dette ble avfeiet som unntagelsestilfelle fordi det ikke stemte med farens teori.
De klassiske utviklingsteorier har nærmest hatt et modellmonopol. Så hvordan skal vi da forklare de avdekkede sosiale ferdigheter? Hva kan være spedbarns grunnlag for protodialog, etterlignende læring og omsorgsfølelse? Dette er spørsmål for essay nr. 2 og 3 som tilbyr og viser til nye begrepsfestinger -- Daniel Sterns om følelesesmessig kontakt i spedbarnets mellompersonlige verden; Trevarthens om spedbarns intersubjektive forhold; og mitt eget postulat om et medfødt deltagerrom med en indre opprinnelig annen (virtual other) som muliggjør protodialog og gjensidig utfylling av aktuelle andre. Det har tillatt avledning om og avdekking av spedbarns gjendanning av omsorg, forklart ved det jeg har begrepsfestet som altersentrisk delaktighet.

TO SEE THE INDEX OF TEXTS IN THIS SITE, CLICK HERE